مشاوره ثبت شرکت و برند

۳. در حال انتشار امضا نشده: آگهی شرکت شما دارد چاپ میشود اما هنوز به امضا نرسیده است. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق میشود که عضو، علیرغم ارسال دعوت نامه، بدون عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود. تبصره 5- درصورت استعفای دسته جمعی هیات مدیره و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق العاده تعاونی، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیات مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت عزل اعضا هیات مدیره، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت بازرس قانونی تعاونی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب هیات مدیره جدید تشکیل می شود. در مورد حداقل اعضا مورد نیاز برای ثبت شرکت ها باید خاطر نشان کنم که بسته به نوع شرکت این عدد متغییر است به عنوان مثال در شرکتها ی مسئولیت محدود حداقل دو نفر و در شرکت های سهامی خاص حد اقل سه نفر می بایست به سازمان معرفی و ارائه مدارک نمایند که این افراد میتوانند هم شخصیت حقیقی و هم شخصیت حقوقی داشته باشند. Data was g​en᠎erat ed  by G​SA Conte​nt Genera tor DE MO!

ثبت شرکت در تهران

یعنی برای ثبت شرکت سهامی خاص آنهم با ۱۰ نفر عضو هزینه بیشتری نسبت به ثبت شرکت مسئولیت محدود با ۳ نفر عضو دریافت می نمایند. قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و دریافت استعفای هریک از اعضای هیئت مدیره. ماده 28- معاملات تعاونی با هر یک از اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس/ بازرسان تابع آئیننامهای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی میرسد. مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است. ماده ۶۶ — وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج با توسعه شرکتهای تعاونی مصرفکنندگان اعتبار — صاحبان حرفهها و صنایع دستی — صیادان واتحادیههای تعاونی بازرگانی آنها همچنین پیشرفت عملیات شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی در هر منطقه تعاونی اقدامات لازم را برای تشویقو کمک به تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری همان منطقه برای هر یک از انواع شرکتهای مذکور و اتحادیههای تعاونی بازرگانی آنها فراهم خواهد کرد.

شهود باید موثق باشند، علاوه بر این ورقهی هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند. انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیئت مدیره گذارده شده است. ماده 31 — مراتب نقل و انتقال باید در صورتمجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و بازرس/ بازرسان تعاونی برسد. ماده30- تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیئت مدیره و تائید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد ودفاتر و حسابها و موجودی های تعاونی به هیئت مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود. تبصره- در صورتیکه اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار میگیرند. تبصره- جلسه فوقالعاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل میگردد. ماده 29- هیئت مدیره وظائف خود را به صورت جمعی انجام میدهد و هیچ یک از اعضا هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیات، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ماده 27- هیئت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و میتواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی ، و سایر سازمانها اعمال کند. اسلامی — اینجا در متن ماده ۴ قسمت آخرش در سطر سوم باز متذکر است که بحساب شرکت رسیدگی بکند دولت با نظارت هیئت اولا بنده نمیدانم چگونه میخواهند بیک موضوع خیلی مهمی ظرف ۳ ماه رسیدگی بکنند (کشاورز صدر — اگر خواستند تمدید میکنند) ملاحظه بفرمایید استخراج یکی از چیزهائی است که بایستی بوسیله کارشناسان فنی و کارشناسانی که از دول بیطرف از امریکا یا از جای دیگر استخدام میشود بروند تشخیص بدهند که در سالهای گذشته چقدر استخراج شده بنده یکی از اشخاصی هستم که اینجا ادعا میکنم که آنچه شرکت سابق صورت داده بیلان داده راجع بمیزان استخراج بنده عرض میکنم مدعی هستم غلط بوده ومیزان استخراج بیشتر بوده حالابچه وسیله شما میخواهید این را تحقیق بکنید وتطبیق کنید بادفاتر شرکت که اینقدر استخراج شده واثبات کنید که حرفتان هم صحیح است این آقایک کارشناسهای خیلی بصیر میخواهد که از دول دیگر استخدام بشوند برای ۴ ماده ۵ ماه ۶ ماه بیاند این را رسیدگی کنند یکی هم راجع بتأسیساتی است که در خارج از ایران دارند این راهم تقاضا دارم آقای مکی بیایند یک توضیحاتی بدهند یک موضوع دیگر که ندای وجدانی اینرا سؤال میکند که بنده سؤال میکنم البته ممکنست که در خارج هم ببنده توضیح بدهند وآن اینست که مانفت جنوب را که ملی میکنیم یک شرکتهای باصطلاح بچه بوده آن شرکتهای بچه یا نوزاد در آن شرکتها آن سهمی که ماخواهیم داشت بیست درصد چقدر بود (مکی — مختلف است) ۲۰ درصد یاده درصد بود، حالابعدا»جزء آن منافعی که مادر آن شرکتها داریم بعدا» دیگر نخواهیم داشت، آیا میزان در آمد ماپس از انتزاع آن شرکتها از میزانیکه بعدا» بدست ماخواهد آمد تقلیل فاحشی در بهره برداری ماحاصل میشود یانمیشود؟